RVSD Video gallory
อัลบั้มภาพ Untitled Document


กรุณาคลิกที่หัวข้ออัลบั้มภาพ
 กิจกรรมในเดือน
 ๙๑. คณะผู้บริหาร และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เยี่ยมชมการดำเนินงาน และการเรียนการสอน
 ๙๒. คุณพนิดา และMr.Egon มั่นจิต พร้อมคณะเพื่อนๆ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน
 ๙๓. พิธีรับศิษย์ประจำปีการศึกษา ๑/๒๕๖๑
 ๙๔. กิจกรรมต้อนรับนักเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑
 ๙๕. ต้อนรับคณะจากศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ และคณะจากวิทยาลัยสารพัดช่างจังหวัดบุรีรัมย์
 ๙๖. สอบคัดเลือกนักเรียนใหม่เพื่อเข้าศึกษาในภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑
 ๙๗. โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา ผ่านการตรวจพิจารณายกระดับเป็น "วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา"
 ๙๘. คณะพยาบาลทหารอากาศ รุ่น ๑๖ (กองทัพอากาศ) เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน และไอศครีม
 ๙๙. คุณจินตนา ล้อสุวรรณ และครอบครัว เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน และไอศครีม
 ๑๐๐. คุณกุ้ย วัชรา และเพื่อนๆ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน
  |<<  :: << ::  6 7 8 9 [ 10 ] 11 12 13 14  :: >> :: >>|