หลักสูตรที่เปิดสอน
 ๑. อิเล็กทรอนิกส์
 ๒. การพัฒนาระบบสารสนเทศ
 ๓. คอมพิวเตอร์และการจัดการ
    ธุรกิจภาคภาษาอังกฤษ

 ๔. เทคโนโลยีการเขียนแบบแม่พิมพ์
 ๕. การศึกษาขั้นพื้นฐาน(ป.๑-ม.๓)

 หลักสูตรเทคโนโลยีการเขียนแบบแม่พิมพ์

 วัตถุประสงค์

 • เพื่อรองรับความต้องการในโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งคนพิการสามารถพัฒนาตนเองได้
 • เพื่อพัฒนาและสร้างคนพิการให้มีทักษะการอ่าน - เขียนแบบแม่พิมพ์เหล็ก และพลาสติกได้
 • สามารถปฎิบัติและทำงานด้านแม่พิมพ์และเครื่องกลเหมือนคนปกติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รับสมัคร รับสมัคร

 คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • เป็นผู้พิการทางการเคลื่อนไหว แขนขาด ขาขาด อัมพาต โปลิโอ
 • อายุ ตั้งแต่ ๑๗ ถึง ๓๕ ปี
 • มีความรู้พื้นฐานไม่ต่ำกว่า ม. ๓ หรือเทียบเท่า
 • มีความมุ่งมั่นและรักในวิชาชีพเขียนแบบแม่พิมพ์

 คุณสมบัติของผู้จบการศึกษา

 • อ่านแบบ - เขียนแบบด้านแม่พิมพ์เหล็ก - พลาสติกได้
 • อ่านแบบ - เขียนแบบเครื่องกล (คัดลอกงาน) ได้
 • สามารถใช้โปรแกรม Auto CAD ในงานเขียนแบบได้

ศึกษาดูงาน
 

 

 ลักษณะงานที่สามารถทำได้

 • สามารถถอดแบบแม่พิมพ์ จากภาพใหญ่ที่วิศกรเป็นผู้ออกแบบไว้ ให้เป็นส่วนย่อย ๆ ได้
 • สามารถถอดแบบทางเครื่องกล คำนวณปริมาณงานและปริมาตรวัสดุได้