หลักสูตรที่เปิดสอน
 ๑. อิเล็กทรอนิกส์
 ๒. การพัฒนาระบบสารสนเทศ
 ๓. คอมพิวเตอร์และการจัดการ
    ธุรกิจภาคภาษาอังกฤษ

 ๔. เทคโนโลยีการเขียนแบบแม่พิมพ์
 ๕. การศึกษาขั้นพื้นฐาน(ป.๑-ม.๓)

 หลักสูตรการพัฒนาระบบสารสนเทศ

 วัตถุประสงค์

     จัดการเรียนการสอนวิชาชีพนักพัฒนาระบบสารสนเทศให้ผู้พิการที่พอจะมีโอกาสทางการศึกษา ฝึกฝนให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความชำนาญด้านการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศและระบบที่เกี่ยวข้อง เช่นการจัดทำ การนำเสนอ การเก็บรวบรวม การจัดระบบค้นหาโดยมีคอมพิวเตอร์ เป็นเครื่องมือจัดทำ

     หลักสูตรนี้พัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ที่มีความรู้ มีความเชียวชาญในการใช้คอมพิวเตอร์ เขียนโปรแกรม ตลอดจนการบริหารจัดการระบบเครือข่ายและอินเตอร์เน็ต

นักเรียนในหลักสูตรการพัฒนาระบบสารสนเทศ นักเรียนในหลักสูตรการพัฒนาระบบสารสนเทศ

 คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • เป็นผู้พิการทางการเคลื่อนไหว แขนขาด ขาขาด อัมพาต โปลิโอ
 • อายุ ตั้งแต่ ๑๗ ถึง ๓๕ ปี
 • มีความรู้พื้นฐานไม่ต่ำกว่ามัธยมต้นหรือเทียบเท่า
 • มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนเองในด้านงานข้อมูลสารสนเทศ และ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

 คุณสมบัติของผู้จบการศึกษา

 • สามารถออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศให้กับหน่วยงานต่างๆได้
 • สามารถเขียนโปรแกรมเพื่อตอบสนองงานสารสนเทศขององค์กรทั้งโปรแกรมทั่วไป โปรแกรมบนระบบเครือข่ายและบนอินเตอร์เน็ต
 • สามารถดูแล บริหารจัดการระบบเครือข่ายและอินเตอร์เน็ต
 • เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในวิชาชีพ

รับสมัคร รับสมัคร

 ลักษณะงานที่สามารถทำได้

 • นักพัฒนาระบบสารสนเทศ
 • นักเขียนโปรแกรม
 • นักออกแบบและพัฒนาเวปไซด์
 • ผู้ดูแลระบบเครือข่ายและอินเตอร์เน็ต