หลักสูตรที่เปิดสอน
 ๑. อิเล็กทรอนิกส์
 ๒. การพัฒนาระบบสารสนเทศ
 ๓. คอมพิวเตอร์และการจัดการ
    ธุรกิจภาคภาษาอังกฤษ

 ๔. เทคโนโลยีการเขียนแบบแม่พิมพ์
 ๕. การศึกษาขั้นพื้นฐาน(ป.๑-ม.๓)

 หลักสูตรการศึกษาพื้นฐาน

 วัตถุประสงค์

นักเรียนที่ยังไม่ผ่านการเรียนในระดับประถมศึกษาซึ่งไม่มีพื้นฐานทางการศึกษามาก่อน เช่น ทักษะการอ่าน การเขียน โดยหลักสูตรนี้จะยกระดับความรู้ของนักเรียนให้สามารถที่จะศึกษาในระดับที่สูงขี้นต่อไป

รับสมัคร รับสมัคร

 คุณสมบัติของผู้สมัคร

  • เป็นผู้พิการทางการเคลื่อนไหว แขนขาด ขาขาด อัมพาต โปลิโอ
  • ถือสัญชาติไทย

 คุณสมบัติของผู้จบการศึกษา

  • สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
  • มีความรู้ขั้นพื้นฐานที่จะนำไปศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นต่อไป