หลักสูตรที่เปิดสอน
 ๑. อิเล็กทรอนิกส์
 ๒. การพัฒนาระบบสารสนเทศ
 ๓. คอมพิวเตอร์และการจัดการ
    ธุรกิจภาคภาษาอังกฤษ

 ๔. เทคโนโลยีการเขียนแบบแม่พิมพ์
 ๕. การศึกษาขั้นพื้นฐาน(ป.๑-ม.๓)

 หลักสูตรคอมพิวเตอร์และการจัดการธุรกิจภาคภาษาอังกฤษ

 วัตถุประสงค์

     เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะในการอ่าน การฟัง การเขียน และการพูดภาษาอังกฤษอย่างเพียงพอก่อนที่จะออกไปประกอบอาชีพ โดยเตรียมความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ การบริหารจัดการและโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ภาษาอังกฤษ หลักสูตรนี้มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษทุกวิชา และตลอดทั้งวัน

รับสมัคร รับสมัคร

 คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • เป็นผู้พิการทางการเคลื่อนไหว แขนขาด ขาขาด อัมพาต โปลิโอ
 • อายุ ตั้งแต่ ๑๗ ถึง ๓๕ ปี
 • มีความรู้พื้นฐานไม่ต่ำกว่ามัธยมต้นหรือเทียบเท่า
 • มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนเองในด้านภาษาและคอมพิวเตอร์

 คุณสมบัติของผู้จบการศึกษา

 • มีทักษะทางภาษาอังกฤษในด้านการ พูด อ่าน เขียน และโต้ตอบจดหมายเชิงธุรกิจได้
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงานได้อย่างดี
 • สามารถทำงานในองค์กรต่าง ๆ ที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นพื้นฐาน
 • เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในวิชาชีพ

รับสมัคร รับสมัคร

 ลักษณะงานที่สามารถทำได้

 • ทำงานใน International Office ร่วมกับชาวต่างประเทศ
 • พนักงานต้อนรับพนักงานบัญชี เลขานุการในสำนักงาน ที่ต้องใช้ภาษาต่างประเทศ
 • นักแปลภาษา (บทเขียน บทพูด เอกสาร)
 • ครูสอนภาษาอังกฤษ