รายละเอียดข่าว ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา
  รายละเอียดข่าว ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา [อ่านข่าวทั้งหมด]

     วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยาขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ซึ่งนำโดยคุณแม่ซิสเตอร์ภาวิณี พิชัยศรีสวัสดิ์ และผอ.อุดมโชค ชูรัตน์ ได้ร่วมแสดงความยินดีโดยการมอบช่อดอกไม้ให้กับบัณฑิตใหม่ทุกๆท่าน ซึ่งมีบุคลากรสำเร็จการศึกษาในระดับต่างๆ ดังนี้

     นางสาวศิริรัตน์ ตันแสนทอง

     ปริญญาบัณฑิต สาขาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

     นางสาวสุขศรี เอี่ยมลอยพันธุ์

     ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์

     นายมงคล จินาวรณ์

     ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์

     นายเจษฎา ขุนพล

     ปริญญาบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

     นางสาวรุจาภา ทานวัน

     ปริญญาบัณฑิต สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยบูรพา

     นายสุรศักดิ์ หล้าคำมูล

     ปริญญาบัณฑิต สาขาศิลปศาสตร์ เอกไทยคดีศึกษา

     มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

     โรงเรียน ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตทุกๆท่านที่มีความมานะอุตสาหะ จนสำเร็จการศึกษาตามที่ตัวท่านและครอบครัวปรารถนา

     
     
     
     

         แหล่งข่าว : ทีมข่าวมหาไถ่
จำนวนผู้อ่าน [775]   ฝากข้อความ 

ยังไม่มีคนฝากข้อความเลย...
ฝากข้อความ
จากคุณ:
ข้อความ :
2624
กรุณากรอกตัวเลข ตามที่ปรากฎ
Top